ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець Корнійчук Ксенія Олегівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3515004109, зареєстрований і діючий в відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі - "Виконавець") пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі (далі – «Замовник»), з іншої сторони, приєднатися до цієї Публічної оферти (далі – «Договір») на визначених у цьому Договорі умовах

Договір є публічним, відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, і його умови однакові для всіх користувачів. Договір вважається укладеним у Відповідно до ст. 642 ЦКУ з моменту вчинення дій, передбачених п. 4.3 Договору і набуває сили договору приєднання (ст. 634 ЦКУ), що означає повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов договору без будь-яких винятків і / або обмежень. Непогодження з усіма умовами Договору тягне за собою неможливість надання Виконавцем та отримання Замовником інформаційно-консультативних послуг.

1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Пакет послуг (Курс) – сукупність послуг з усього комплексу інформаційно-консультативних послуг за Договором, визначена Виконавцем, в певному обсязі та за конкретну ціну.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця),адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства Україна, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Акційна пропозиція – пропозиція, що передбачає право Користувача одноразово та для укладання виключно одного правочину за Договором зменшити вартість послуги, що передбачена Договором, за умови виконання вимог, визначених акційною пропозицією.

1.4. Веб-сайт (сайт виконавця) – це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних даних, логічно пов’язаних між собою, доступних у мережі Інтернет за адресою:
яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються

1.5. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.

1.6. Учасник – фізичні особи, що безпосередньо споживають інформаційно-консультативні послуги, що надаються Виконавцем.

1.7. Сторони - Виконавець та Користувач.

1.8. Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Курсу, при якому, здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.

1.9. Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інше пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи але не обмежуючись ними: настільні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, смартфони,КПК, і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

1.10. Куратор - представник Виконавця

1.11. Решта термінів, що використовуються у цьому Договорі, тлумачаться відповідно до законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Згідно цього Договору Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги (надалі - «послуги»), відповіднодо умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Пакету послуг, який їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) Пакету послуг узгоджується Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця або уточнюється додатково до початку надання Послуг шляхом направлення відповідної інформації Користувачеві.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

3.1. Вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Пакету послуг.

3.2. Залежно від обраного Замовником Пакету послуг він має сплатити певну грошову суму в повному розмірі. Загальна вартість за отримання доступу до першого відеоролика зазначена на Веб-сайті та/або повідомлена особисто Замовніку на момент надання Користувачем акцепту Договору.

3.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачемв безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

3.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем занавчання, якщо Користувач відмовився від Послуг.

3.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти тільки за ті заняття, що не були проведені Виконавцем. Проведені заняття в такому випадку не компенсуються.

3.6. Розмір оплати встановлюється за весь термін надання Пакету послуг та є незмінним.

4. АКЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

4.1. Користувач має право отримати та використати акційну пропозицію. Умови акційної пропозиції доводяться до відома Користувача шляхом:оголошення під час проведення вебінару;доведення до загального відома іншими способами.

4.2. Договором не передбачено можливості використати акційну пропозицію після проведення успішної оплати за будь-який вид послуги, що передбачена Договором.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються у вигляді консультацій (майстер-класів, тренінгу або дистанційної консультації) або у формі дистанційного відтворення на Пристрої Користувача (записи або прямої трансляції), відповідно до навчального плану і за розкладом (графіком) занять, розроблених Виконавцем і які містяться в Пакеті послуг, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця та/або повідомляються Користувачу особисто.

5.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Пакету послуг і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором

5.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця,справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

5.4 Порядок акцепту:

5.4.1 Користувач вибирає Пакет послуг на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

5.4.2. Після вибору необхідного Пакету послуг Користувач оплачує послуги зідно наданої Виконавцем вартості.

5.5. Користувач проводить розрахунок на наступних умовах:

5.5.1.Розрахунок повної вартості на протязі трьох днів з моменту отримання договору.

5.5.2. Пакет послуг надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), перед початком Користувач отримує посилання для доступу до Пакету послуг, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу і / або отримує контакт в засобі дистанційного зв'язку (наприклад Skype, Viber,Telegram) для проходження дистанційній консультації в обумовлений Виконавцем час.

5.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувачавід Договору неприпустима.

5.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем доступу до першого уроку

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

6.1. Користувач зобов'язується:

6.1.1. Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичнізаняття,які не пропускати без поважних причин.

6.1.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

6.1.3 Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

6.1.3.1. Можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

6.1.3.2. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом,який має публічний характер.

6.1.4. Не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях, окрім як в особистих, будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступна Замовнику з будь-яких джерел, що були надані Виконавцем в межах надання послуг за цим Договором.

6.1.5. Не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання.

6.1.6. Не поширювати посилання на відео, фото, записи, додаткові матеріали, надані Виконавцем

6.2. Користувач має право:

6.2.1. Отримати від Виконавця інформацію щодо організації і забезпечення належного виконання послуг, передбачених цим Договором.

6.2.2. Отримати від Виконавця інформацію щодо організації і забезпечення належного виконання послуг, передбачених цим Договором.

6.2.3. Ставити додаткові питання у Telegram–чаті, пов’язані з послугами, що надаються за цим Договором.

6.2.4. Покинути Telegram–чат у будь-який момент самостійно.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1. Надати послуги в обсязі, за який Замовником було проведено повну оплату.

7.1.2. Підтримувати комунікацію із Замовниками у Telegram–чаті самостійно або через Кураторів.

7.1.3. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організаціїнадання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

7.1.4. Виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів та Замовників.

7.1.5. При необхідності забезпечити Користувача ресурсами для навчання та літературою.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим договором;

7.2.3. Виконавець має право: Вносити зміни до Договору та інших додатків, посилання на які розміщені на веб-сайтах за адресою: без попередження Замовника.

7.2.4. Публікувати відгуки (текст, скриншоти, відео, результати, фотографії тощо), зворотний зв’язок, що викладений у будь-якій формі Замовником, на веб-сайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо без попереднього попередження про це учасника.

7.2.5. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси,повідомивши Користувача не менш як за 4 години.

7.2.6. Здійснювати розсилку електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень на адресу електронної пошти, номер контактного телефону, облікові записи в додатках Telegram, Viber тощо Замовника із комерційною та/або некомерційною пропозицією від Виконавця та/або третіх осіб

7.2.7. Залучати до надання послуг третіх осіб.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

8.1. Виконавець надає право використовувати відеоролики, додаткові матеріали виключно в особистих цілях.За Договором не передбачається передача інших майнових прав.

8.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і непередавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

8.3. Дозволяється робити фото, скриншоти, відео до 30 секунд для розміщення та оприлюднення їх у соціальних мережах.

8.4. Договором забороняється копіювати, відтворювати, знімати шляхом запису екрану, фотографувати, крім випадків, передбачених п.8.3. Договору, здійснювати відео- та фотофіксацію будь-яким іншим способом, розміщувати на будь-яких платформах публічного доступу, комбінувати окремі частини об'єктів в інші об'єкти без зазначення автора, продавати, надавати доступ до інформації третім особам.У випадку порушення Замовником заборон, викладених у п.8.4., Виконавець видаляє доступ Замовника без можливості відновлення. Грошова сума, сплачена Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

9.1. При укладенні Договору Виконавцю стають відомі персональні дані Користувача та/або Замовника. Шляхом приєднання до Договору Замовник підтверджує, що погоджується на використання власних персональних даних, зокрема власного ПІБ, електронної пошти та контактного номеру телефону.Виконавець зберігає та обробляє Персональні дані Замовника виключно для цілей виконання умов Договору з додержанням вимог Закону України «Про захист персональних даних», міжнародного законодавства та технічних стандартів захисту.

9.2. Виконавець може розкривати Персональні дані Замовника третім особам, на їх законну вимогу, у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі з метою виявлення, розслідування та припинення протиправних дій.

9.3. Замовник може:

9.3.1. Повідомляти Виконавця про будь-які зміни щодо Персональних даних;

9.3.2. Вимагати видалити Персональні дані повністю чи частково;

9.3.3. Вимагати не використовувати Персональні дані в рекламних/маркетингових цілях;

9.3.4.Вимагати надати інформацію про Персональні дані, які зберігаються у Виконавця та/або третіх осіб;

9.4. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією зі Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше одного місяця. Проте, лише у випадку, якщо такі форс-мажорні обставини почали діяти на Сторону лише після підписання Договору та були непередбачуваними.Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені індивідуально виданою довідкою Торгово-промислової палати України або її регіональними представництвами. Загальне роз’яснення та лист такої палати адресоване невизначеній особі про настання форс-мажорних обставин не може бути використане для підтвердження форс-мажорних обставин.

10.2. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомитиіншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

10.3. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

10.4. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторінмає право ініціювати припинення Договору

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цимдоговором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Виконавець не бере на себе відповідальність за невідповідність очікувань Замовника із результатами надання послуг.

11.3. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг неможе перевищувати загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

11.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, наслідкові збитки або шкоду, понесені Замовником, незалежно від того, яким чином вони виникли.

11.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих врезультаті прослуховування / перегляду навчальних матеріалів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежать на Користувачеві.

11.6. Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень в тому, що:

11.6.1. доступ до особистого кабінету буде завжди доступний;

11.6.2. споживання послуг за цим Договором для Замовника буде прибутковим;

11.6.3. доступ до перегляду відеороликів та додаткових матеріалів буде безперебійним, своєчасним, назавжди, не обмеженим у часі;

11.6.4. будь-які дефекти в роботі або функціональності системи управління навчанням, де розміщено курс, будуть негайно виправлені.

11.7. У разі порушення Користувачем п. 8.4. цього Договору та використанняматеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб , Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку,заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, безповернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

12.1. Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення наСайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

12.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу змоменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця.

12.3. Договір набуває чинності з моменту внесення Користувачем оплати за навчання і втрачає свою юридичну силу через 90 днів з моменту внесення оплати.

13. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

13.1. Дія цього Договору припиняється:

13.1.1. По згоді сторін;

13.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно- правових актів, які змінили умови, встановлені цимДоговором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

13.1.3. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку через порушення Замовником: Умов Договору. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

13.1.2. У випадку порушення Користувачем прав інтелектуальної власності передбачених цим договором.

13.1.3. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку у зв’язку із повним виконанням зобов’язань Сторонами або через неможливість їх виконання.

13.1.4. Договір може бути розірваний у судовому порядку.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

14.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

14.3. Виконавець має право вносити зміни до Договору без додаткового попередження про це Замовника.

14.4. Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент їх акцептування.

14.5. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Виконавця.

14.6. У випадках не передбаченим Договором Сторони керуються законодавством України.

14.7. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності. У випадку не досягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України, але за місцезнаходженням Виконавця.

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець:

Фізична особа підприємець

Корнійчук Ксенія Олегівна

ІПН (Код отримувача): 3515004109

IBAN: UA523052990000026007006814638

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»